Про відділ

Державний архів Львівської області

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Відділ формування Національного архівного фонду (далі НАФ) та діловодства є структурним підрозділом Державного архіву Львівської області. Головними завданнями відділу є:                                                                       

• організація формування НАФ, здійснення заходів спрямованих на поповнення НАФ документами історико-культурної спадщини України, які перебувають за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України;

• організація контролю за збиранням на території області документів, в тому числі і старовинних, реалізація переважного права держави на придбання документів НАФ у разі їх продажу;

• організація та ведення державної реєстрації документів НАФ;

• погодження рішень експертних комісій архівних установ про виключення документів з НАФ;

• здійснення контролю і нормативно-методичне забезпечення діловодства та архівної справи в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, зокрема встановлює порядок передачі документів поточного діловодства зазначених юридичних осіб до їх архівних підрозділів та визначення термінів зберігання таких документів.

 Відповідно до покладених завдань відділ формування НАФ та діловодства:

• розробляє пропозиції і рекомендації щодо визначення джерел формування НАФ, термінів та порядку передавання документів на державне зберігання;

• координує роботу державних архівних установ, підприємств, установ і організацій (незалежно від форми власності) по розробці інструкцій з діловодства, примірних, типових і індивідуальних номенклатур справ та інших посібників з експертизи цінності документів, їх відбору до складу НАФ та ведення діловодства;

• організовує роботу Експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області;

• надає методичну допомогу по впорядкуванню та експертизі цінності документів НАФ та документів які не відносяться до НАФ підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (складання та оформлення описів документів: постійного зберігання, тривалого зберігання, тимчасового зберігання, з особового складу; актів про вилучення документів до знищення; актів про нестачу архівних справ тощо);

• здійснює організаційно-методичне керівництво роботою державних архівних установ, складає встановлену зведену статистичну звітність про їх діяльність, веде статистичний облік документів, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій;

• організовує і проводить лекції, наради та семінари працівників архівних та діловодних служб з питань, що входять до компетенції відділу, бере участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань архівознавства та документознавства.

 Працівниками відділу проводиться розгляд документів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (номенклатур справ; інструкцій з діловодства; положень про відомчий архів; положень про експертні комісії; описів документів: постійного зберігання, тривалого зберігання, тимчасового зберігання, з особового складу; актів про вилучення документів до знищення; актів про нестачу архівних справ тощо), які подаються на затвердження або погодження Експертно-перевірною комісією (ЕПК) Держархіву Львівської області.

У випадку реорганізації або ліквідації установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності, працівниками відділу надаються консультації з питань порядку та вимог щодо передавання справ на зберігання у Державний архів Львівської області

За детальнішою інформацією звертатись за тел. (032) 235-53-23